Beredskabsplan

BEREDSKABSPLAN FOR HÆNDELSER

 Digelaug aktion og varsling

RELATERET TIL NEDER DRÅBY DIGELAG.

Situation

Neder Dråby digelaug har gennem en årrække etableret og skabt en sikring omkring den lokale bebyggelse, således at medlemskredsen er beskyttet af oversvømmelser fra fjorden, og til dels oversvømmelser skabt ved skybrud.

Det seneste højvande og stormflod har dog givet anledning en overordnet planlægning for situationer hvor mennesker og værdier i medlemskredsen kan komme i fare.

 

  • Strategisk hensigt

 

Det er hensigten at skabe et plansæt og iværksætte et antal initiativer, således at medlemmerne af Neder Dråby Diglaug opnår størst mulig sikring mod oversvømmelser fra fjord, skybrud m.v.

Det er yderligere hensigten at klargøre diverse lagre, telefonlister, materiel lister m.v.

Således at der døgnet rundt og alle årets dage er et klargjort og omstillingsklart beredskabsystem

 

1.2 Ledelse og stab

Opgaven ledes af den til en hver tid siddende bestyrelse af Neder Dråby Diglaug. – Denne bestyrelse kan udpege et antal nøglepersoner, med særlige færdigheder og kompetencer.

 

 

1.3 Tid og rum

Denne plan iværksættes straks og er gældende indtil videre.

 

2.0 Planens mål

Det er planens overordnede mål at håndtere en evt. indsats ved at:

 

  • anvende alle tilgængelige ressourcer der findes hos medlemmerne og andre.
  • der gives en uopholdelig alarm og orientering til Redningsberedskabet/kommunen
  • der skabes de bedste rammer for indsat personale med henblik på at minimere tab af liv, førlighed og ejendom
  • der iværksættes nødvendige tryghedsskabende, sikkerhedsmæssige og præventive tiltag således yderligere hændelser søges forhindret eller minimeret
  • skabe en relevant kommunikation og information både for digelagets medlemmer og andre interessenter.

3.0 Manøvreide

Indsatsen inddeles i 5 trin som følger:

 

Trin 1: Alm. drift

Planlægning og daglig drift, hvor hverdagen ”styrer” – Ingen trusler – Ingen særlige initiativer, ud over almen drift, evt. rutinemøder, vedligehold af materiel, telefonlister, Action card m.v. Bestyrelsen har ansvaret for dette.

 

Trin 2: Forhøjet beredskab

Iværksættes, når DMI og andre varsler storm, forhøjet vandstand m.v.

Personer fra Bestyrelsen og evt. udpegede følger med i relevante medier og informationsplatforme.

Bestyrelsen udpeger personer, der foretager afsøgning og undersøgelser af diger, højvandslukker m.v. Jfr. Actioncard udarbejdet for de involverede.

 

Trin 3: Reel indsats

På baggrund af situationen udpeger Digelaugets bestyrelse et antal indsatsledere, der jfr. actioncard koordinerer indsatsen med at foretager patruljering, alarmering, underretning til kommune og redningsberedskab.

Samt foretager nødvendig udkørsel af sandsække, reparation af diger og der etableres afløsningsberedskab.

I nødvendigt omfang etablerer lys, maskinel og øvrig logistik.

Det forventes at alle medlemmer der har fuld førlighed efter evne deltager i indsatsen

 

 

Trin 4: Reduceret indsats og oprydning

Når truslen er reduceret, vandstand og andet begynder at normaliseres, nedtrappes indsatsen og der planlægges og påbegyndes oprydning, oprensning og aflevering af evt. lejet, lånt udstyr og grej.

Der foretages debriefing af beboere og indsat personel.

 

Trin 5: Hverdagens beredskab

Iværksættes når hverdagen er fuldstændig normaliseret og almen drift og rutine tager over.

 

4.0 Ressourcer

Egne:

Medlemskredsen.

Medlemmer med god fysik. Til operative fysiske opgaver.

Medlemmer med ringe fysik. Til logistik, telefon alarmering, mad, kaffe o.l.

 

Andre:

Kommune og Redningsberedskab

Politiet

Entrepenører/grusgrav

Forsvaret i Lejren

Andre beboere i kommunen

Andre ressourcer.

 

 

April 2014 JohnLorentzen/Bestyrelsen