digelaugets vedtægter

 Vedtægter for Neder Dråby Digelaug

(som vedtaget på generalforsamling d. 22.04.2017)

De nævnte bilag er ikke vedlagt da de indeholder følsomme oplysninger.

Digelaugets oprettelse

 

§ 1. Laugets navn er Neder Dråby Digelaug

Stk. 2. Neder Dråby Digelaugs hjemsted er Frederikssund Kommune.

Digelaugets anlæg

 

 § 2. Laugets anlæg beskytter en ca 500 m lang kyststrækning mod Roskilde Fjord, der strækker sig fra og med det sydøstlige skel mellem matr. 12c og 28c (Vængetvej 20) til og med det nordvestlige skel matr. 3t (Vængetvej 46) som det er angivet i bilag 1 (ikke vedlagt her). Alle nævnte matrikler er inden for Neder Dråby By, Dråby.

Stk 2. Anlægget består af et sammenhængende jorddige hvor digets topkvote ideelt er 2,25 m i forhold til DVR 90.  Imellem matr. 3t (Vængetvej 46) og 3ap (hjørnet af Frihedsvej 17) har diget en bundbredde på 4,50 m, en kronebredde på 1,15 m og sidernes hældningsforhold er 1:1,5.

Imellem matr. 3 ap og matr. 3ag har diget en bundbredde på 7,40 m, en kronebredde på 1,50 m. Fra matr. 3 ag og til digets afslutning ved matr. 12c/28c falder digets bundbredde jævnt i forhold til at terrænet stiger og diget slutter med en bundbredde på 5,50 m. Sidernes hældningsforhold er ca 1: 2,1 på hele stykket fra matr. 3 ap til 12c/28c.

Stk 3. Jorddiget er underført med 4 afvandingsrør, der lukkes med højvandslukker.

Stk 4. Der må ikke uden kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse af eller væsentlige ændringer af det godkendte dige anlæg, jfr. Kystdirektoratets tilladelse af 28.4.2008 til forstærkning af dige samt Kystdirektoratets tilladelse af 3.2.2015 til ændring af dige profil ud for Frihedsvej 4-18.

 Neder Dråby Digelaugs medlemmer

§ 3. Laugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført som bilag 2 (ikke vedlagt her) til denne vedtægt. Vedr. andelsboligforeningen Engparken matr. 3p medvirker den med tre partsandele.

Stk. 2. Fortegnelsen angiver også den partsandel, som vedkommende ejendom skal bidrage med til dækning af Neder Dråby Digelaugs udgifter.

Stk. 3. Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette Neder Dråby Digelaug om det, hvorefter Lauget fastsætter det bidrag, der påhviler ejendommen.

 

Tinglysning af vedtægterne

§ 4. Neder Dråby Digelaugs vedtægter er tinglyst på de enkelte ejendomme.

Neder Dråby Digelaugs opgaver

§ 5. Neder Dråby Digelaug påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og til at ændre det eller fjerne det, hvis det forfalder og ikke straks genetableres, jfr. Kystdirektoratets tilladelse af 28.april 2008 og 3. februar 2015 (06/02728-27) til forstærkning af diget.

Stk. 2 Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres.

Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet for ejers regning såfremt: anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres, vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes, der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse eller anlægget ikke længere beskytter de interesser, som har dannet baggrund for tilladelsen.

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) skal underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse.

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som muligt.

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) dokumentation for reetableringen

Stk. 3. På digekrone og -skråninger skal græsset slås mindst to gange årligt. Ukrudt skal bekæmpes enten ved hugning/slåning eller ved sprøjtning. Træer og buske må ikke forefindes på digearealerne. Muldvarpe, rotter (mosegrise) og lignende skadedyr skal bekæmpes effektivt.

Stk. 4. Med henblik på at sikre, at der foretages nødvendig retablering af digehøjden efter eventuelle sætninger, og med henblik på at konstatere, om anlægget påføres større belastning som følge af eventuelle ændrede vanddybder, skal der med maksimal 10 års mellemrum foretages kontrolopmåling af digets dimensioner.

 

Anlæggets brug

§ 6. Diget må ikke beplantes. Materialer eller både må ikke oplægges på diget.

Stk. 2. Færdsel på diget må ikke ske. Lodsejere, på hvis parcel diget er beliggende og/eller tilgrænsende, må dog færdes på den del af diget, som er beliggende på/ grænsende til pågældendes parcel. Færdsel over diget må kun ske på de særskilt anlagte overgange.

Generalforsamling

 § 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. Oplæsning af forhandlingsprotokol.
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
  4. Forelæggelse af aktiviteter og budget for det efterfølgende år.
  5. Forslag.
  6. Valg til medlem af bestyrelsen og 2 suppleanter:

Formand, på valg ulige år

Kasserer, på valg lige år

2 bestyrelsesmedlemmer, på valg lige år

1 bestyrelsesmedlem, på valg ulige år

2 suppleanter, på valg hvert år

  1. Valg af 2 revisorer, 1 på valg lige år, 1 på valg ulige år.
  2. Eventuelt.

Stk. 3. Alle Neder Dråby Digelaugs medlemmer er valgbare til bestyrelse eller som suppleanter. I tilfælde af varigt forfald for et bestyrelses­medlem suppleres bestyrelsen med den suppleant, der har kortest tid indtil næste valg eller efter aftale mellem de to suppleanter.

Stk. 4. Hvis der er flere end ét medlem opstillet som kandidat til en bestyrelsespost eller som suppleant, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1. april.

Stk. 6. Forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der etableres skriftlig afstemning, hvis blot ét enkelt medlem ønsker det.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlem­merne skriftligt forlanger det med begrundet dagsorden. Mindst 2/3 af de medlemmer, der har forlangt ekstraordinær generalforsamling, skal møde frem, hvis den ekstraordinære generalforsamling skal være gyldig.

§ 9. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 14 dages varsel, der skal ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§ 10. På ordinær og/eller ekstraordinær generalforsamling har hver partsandel én stemme.

 

Bestyrelsens opgaver

§ 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inkl. formanden er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Stk. 2. Bestyrelsen har til opgave at tilrettelægge og påse renovering og vedlige­holdelse af diget.

Stk. 3. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 4. Protokollen for det foregående år oplæses på den ordinære generalforsamling. Dog udelades afsnit, der berører personer og forhold, som efter bestyrelsens beslut­ning ikke bør offentliggøres.

 

Regnskab og budget

 § 12. Neder Dråby Digelaugs regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab med revisorernes og kassererens påtegning sendes til bestyrelsen til forelæggelse på den kommende general­forsamling. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§ 13. Bestyrelsen udarbejder plan for det kommende års aktiviteter og budget for det kommende år til forelæggelse på den kommende generalforsamling.

Stk. 2. Formand og kasserer er begge tegningsberettigede til at hæve på kontoen hver for sig.

Stk. 3. Lauget er selvfinancierende og må ikke optage lån.

Stk. 4. I forhold til ekstraordinært arbejde i foreningen kan bestyrelsen beslutte at et medlem fritages for kontingent. En eventuel kontingentfritagelse skal fremgå af regnskabet det efterfølgende år.

Ophævelse

 § 14. Ophævelse af Neder Dråby Digelaug kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når der er kommet skriftligt forslag herom og hvis mindst 2/3 af medlemmerne er mødt frem og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2. Hvis forslag om ophævelse af Lauget ikke bliver vedtaget, kan der senest 14 dage efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme forslag, og her afgør almindelig stemmeflerhed, om forslaget er vedtaget.

Stk. 3. Til generalforsamling med formål at ophæve Neder Dråby Digelaug, skal bestyrelsen have udarbejdet forslag til, hvorledes Laugets aktiver skal afvikles. Forslaget skal forelægges generalforsamlingen.

Stk. 4. Det påhviler den afgående bestyrelse at orientere Frederikssund kommune om Laugets ophævelse og træffe foranstaltninger til, at Neder Dråby Digelaugs formål bliver videreført i Frederikssund kommunes regi.